Wsparcie-finansowe-dla-osób-przyjmujących uchodźców– nowelizacja-ustawy

Wsparcie finansowe dla osób przyjmujących uchodźców – nowelizacja ustawy

Osoby, które zdecydowały się udostępnić bezpieczny nocleg naszym uciekającym przed wojną sąsiadom, również mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony rządu. 12 marca br. senat przyjął specustawę dotyczącą pomocy obywatelom Ukrainy, która reguluje legalność ich pobytu, sytuację finansową czy kwestie dotyczące zatrudnienia. Z dniem 27 kwietnia weszła w życie ustawa regulująca zmiany poprzedniej. Czego dotyczy nowelizacja?

Ustawa nowelizująca z 27 kwietnia 2022 r. wprowadziła następujące zasady:

· Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania Ukraińcom płatne przez 120 dni

Po nowelizacji każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zasada „120 dni” (zgodnie z pierwotną wersją dofinansowanie przysługiwało przez okres 60 dni) weszła w życie z dniem 29 kwietnia 2022 r. z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

W szczególnych przypadkach okres wypłaty świadczenia może być przedłużony powyżej 120 dni.

Polskie-sankcje-na-rosje
Polskie sankcje na Rosję

· Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zakwaterowania, musi mieć nadany PESEL

Zgodnie z wprowadzoną nowelizującą ustawą z dniem 27 kwietnia 2022 r., obowiązkiem jest posiadanie numeru PESEL przez uchodźcę korzystającego z pomocy w postaci zakwaterowania i wyżywienia. W poprzedniej wersji numer PESEL albo NIP musiała mieć osoba, która tej pomocy udzielała.

WAŻNE! Jeżeli wniosek złożono przed 30 kwietnia 2022 roku, obywatel Ukrainy nie musi posiadać numeru PESEL, ponieważ do wniosków złożonych do dnia wejścia w życie powyższej reguły, stosuje się poprzednie przepisy. Data ta jest dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 kwietnia 2022 r. „o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

· Baza danych dla wniosków o świadczenie za zapewnienie zakwaterowania Ukraińcom

By wyeliminować oszustwa i nadużycia w związku z przyznawaniem pomocy finansowej za zapewnienie zakwaterowania Ukraińcom rząd tworzy bazę danych. W projekcie nowelizacji napisano, że:

Projekt zakłada (…) gromadzenie danych osób, na które zostały złożone wnioski, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, co jest niezbędne w celu monitorowania wydatkowania środków publicznych na świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i wyeliminowania ewentualnych nadużyć w tym zakresie. Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych organ gminy będzie miał możliwość ustalenia, czy dla danej osoby, której nadano numer PESEL na podstawie art. 4 ustawy, nie został już złożony wniosek o przyznanie środków za ten sam okres.

Dane do bazy wprowadza gmina. Są to:

  • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie.
  • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
  • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL;
  • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
  • okres, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczba osób przyjętych do zakwaterowania;
  • PESEL lub NIP składającego wniosek;
Joanna Karp
press@pomocniludzie.pl