Regulamin

Definicje:
Regulamin – niniejszy dokument 

Serwis internetowy – serwis internetowy o rozbudowanej funkcjonalności dostępny pod adresem www.pomocniludzie.pl

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu internetowego

Usługodawca – AnimalHotels spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ul. H. Sienkiewicza 72, 90-318 Łódź, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000934860, REGON 520527265, NIP 7252314345

Usługa – oznacza zamówienie różnych produktów lub usług oferowanych przez PomocniLudzie.pl, jakie od czasu do czasu udostępniają Dostawcy na Serwisie internetowym.

Rezerwacja usług – oznacza zamówienie, nabycie lub rezerwację usługi jak np. usługi noclegowe, transport, praca, konsultacja prawna, tłumaczenia, paczki podarunkowe.

Dostawca – oznacza dostawcę usługi noclegowej, transportu, pracy, konsultacji prawnej, tłumaczenia, paczki z darami.

Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin dotyczy Serwisu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.pomocniludzie.pl prowadzonego przez Usługodawcę.

Rodzaje i zakres świadczonych usług
Poprzez Platformę dostarczamy platformę internetową, poprzez którą Dostawcy usług reklamować, wprowadzać, promować i/lub oferować (jeśli dotyczy) swoje usługi do zamówienia, nabycia, rezerwacji, wynajmu i przez którą Użytkownik platformy może odkrywać, wyszukiwać, porównywać oraz dokonywać ich rezerwacji, opłacenia, odpłatnego lub nieodpłatnego zakupu. Od momentu, w którym Użytkownik dokona rezerwacji usługi, my działamy jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą usług, przekazując istotne informacje dotyczące rezerwacji Użytkownika usługi do odpowiedniego Dostawcy usług i wysyłając Użytkownikowi e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego Dostawcy usług. PomocniLudzie.pl nie (od)sprzedaje, nie wynajmuje i nie oferuje żadnych produktów lub usług.

Rezerwacje przez PomocniLudzie.pl
Dokonując rezerwacji usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego PomocniLudzie.pl, Użytkownik rezerwuje z Dostawcą usługi, który jest określony na stronie rezerwacji, a Usługodawca służy jedynie jako interfejs Użytkownika. W związku z tym, PomocniLudzie.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani za rezerwację, ani za usługę, ponieważ PomocniLudzie.pl nie uczestniczy w tworzeniu opisu, jak również nie dostarcza usługi, które Użytkownik rezerwuje. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek problemy lub spory dotyczące rezerwacji i/lub usługi, zgadza się na adresowanie ich i rozwiązywanie z Dostawcą, a nie z nami. PomocniLudzie.pl nie ponoszą odpowiedzialności za sytuacje wynikające z błędnego podania informacji i szerzenia nieprawdy przez Dostawcę oraz bariery językowej Dostawcy i Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za wszelkie niedogodności związane z warunkami, komfortem oraz za indywidualne preferencje każdego Użytkownika. PomocniLudzie.pl jest tylko i wyłącznie pośrednikiem.

Prawa własności intelektualnej
PomocniLudzie.pl, Dostawcy usług i inni licencjodawcy, są właścicielami wszelkich tekstów, fotografii, znaków towarowych, znaków usługowych, poza treściami pochodzącymi od użytkowników. Nie wolno kopiować ani przekazywać żadnych z tych materiałów, z wyjątkiem wykorzystania ich na swoim komputerze do celów prywatnych i niekomercyjnych. Wszelkie oznaczenia dotyczące praw autorskich, znaków towarowych oraz wszelkich innych praw towarzyszących zawartości zastrzeżonej muszą znajdować się na wszystkich kopiach, które użytkownik drukuje albo tworzy w inny sposób. Inne produkty, usługi lub oznaczenia podmiotów na Serwisie internetowym należą do Dostawców i mogą być prezentowane na Serwisie internetowym wyłącznie do celów identyfikacyjnych. W sprawie takich oznaczeń oraz ich statusu rejestracji użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednimi Dostawcami. Korzystanie z Serwisu internetowego nie powoduje przyznania Użytkownikowi jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakichkolwiek znaków znajdujących się na serwisie internetowym.

Prywatność i ciasteczka
PomocniLudzie.pl szanuje Twoją prywatność. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności i RODO dotyczącą ciasteczek w celu uzyskania dodatkowych informacji pod adresem https://pomocniludzie.pl//polityka-prywatnosci/.

Korzystanie z Naszego Serwisu
Użytkownik może korzystać z Serwisu internetowego albo założyć konto i być jego zarejestrowanym użytkownikiem, jeśli jest osobą posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i może zawierać prawnie wiążące umowy. Jeśli Użytkownik dołączy do nas i zarejestruje się na Serwisie internetowym, będzie wówczas odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy swoich haseł, danych logowania oraz konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Serwisu internetowego, wykorzystanie hasła i danych logowania przez osoby trzecie (za zgodą użytkownika albo bez) oraz za działania osób, którym Użytkownik zezwoli na wgląd. Wszelkie informacje, które Użytkownik podaje, muszą być prawidłowe i aktualne. W przypadku jakichkolwiek zmian podanych informacji, Użytkownik zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji. Jeśli Użytkownik ma powody podejrzewać, że jego konto przestało być bezpieczne Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej zmiany zagrożonych prywatnych Informacji.

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na otrzymywanie wiadomości lub innych treści z Serwisu internetowego bezpośrednio na swoje urządzenie mobilne, będzie on ponosił wyłączną odpowiedzialność za to, aby Usługodawca zawsze posiadał aktualny numer telefonu Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje przesłane na urządzenie powiązane z nieaktualnym numerem telefonu.

Użytkownik może korzystać z Serwisu internetowego wyłącznie w celu rzeczywistego wyszukiwania ofert usług i nie może korzystać ze strony w celu dokonywania fałszywych, oszukańczych lub spekulacyjnych rezerwacji takich usług ani żadnych rezerwacji w celu odsprzedaży.

Usługodawca może w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia oraz ponoszenia odpowiedzialności zawiesić, anulować lub zabronić dostępu Użytkownika do jakiegokolwiek części Serwisu internetowego.

Płatności
PomocniLudzie.pl działa bezpłatnie dla potrzebujących. Dostawcy usług tworzą swoje usługi noclegowe, transportowe, konsultacje prawne, tłumaczenia, paczki podarunkowe w ramach wolontariatu i nie pobierają opłat za usługi. Dostawca jednak musi zaznaczyć co jest odpłatne, może to być nocleg z odpłatnym wyżywieniem. 

Odwoływanie rezerwacji, niedojazdy i inne ważne zasady.
Dokonując rezerwacji usług u Dostawcy usług, Użytkownik akceptuje warunki określone przez tego Dostawcę dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się w wyznaczonym czasie i miejscu, a także wszystkie dodatkowe warunki (handlowe) (w tym dodatkowe ważne zasady określone przez Dostawcę usług i udostępnione drobnym drukiem na serwisie internetowym oraz stosowne zasady domowe Dostawcy usług), które mogą dotyczyć rezerwacji lub pobytu, a także usług dostarczanych i/lub produktów oferowanych przez obiekt (warunki handlowe obowiązujące w danym obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego obiektu). Ogólne zasady dotyczące odwoływania rezerwacji i niepojawienia się w obiekcie obowiązujące u każdego Dostawcy usług dostępne są na serwisie internetowym w części z informacjami o Dostawcy usług, w procesie dokonywania rezerwacji usług oraz w e-mailu potwierdzającym rezerwację lub innym dokumencie (jeśli dotyczy). Prosimy o dokładne sprawdzenie danych (rezerwacji) wybranej usługi przed dokonaniem rezerwacji usług. Dostarczanie usług przez Dostawcę jest całkowicie nieodpłatne.

Jeśli Użytkownik wie, że przyjazd w dniu zameldowania się opóźni lub dotrze na miejsce dopiero kolejnego dnia, należy poinformować o tym Dostawcę usług, aby wiedział, kiedy się Użytkownika spodziewać. Jeśli Użytkownik potrzebuje pomocy w kontakcie z Dostawcą usług, może on skorzystać z usług naszego działu obsługi klienta. PomocniLudzie.pl nie jest odpowiedzialne za żadne konsekwencje opóźnionego przyjazdu.

Postanowienia końcowe
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Serwisu internetowego oraz Regulaminu w dowolnym momencie, według własnego uznania i bez uprzedniego zawiadomienia użytkownika. Użytkownik powinien być zaznajomiony z niniejszym Regulaminem. Dalsze korzystanie z Serwisu internetowego oznacza, że Użytkownik zaakceptował regulamin w zmienionej formie oraz że wszystkie zmiany zastępują wcześniejsze wersje Regulaminu. O ile nie ustalono inaczej, wszystkie zmiany tego Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników, w tym także użytkowników, którzy zaczęli korzystać z Serwisu internetowego przed wprowadzeniem tych zmian. Możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę wynikającą z tego Regulaminu w dowolnym momencie, informując Użytkownika o tym na piśmie (także drogą mailową) i/lub w przypadku, gdy użytkownik posiada konto, anulując jego konto i dostęp do jego konta. Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą umowę wynikającą z niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, usuwając swoje konto lub zaprzestając korzystania z Serwisu internetowego.

Użytkownik nie może przenieść lub nadać swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu. PomocniLudzie.pl może przenieść prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu, bez uznania tego przeniesienia za zmianę Regulaminu oraz bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika, pod warunkiem, że nie zostaną naruszone jego prawa wynikające z niniejszego Regulaminu.