Czy-Polacy-mogą-służyć-na-Ukrainie

Czy Polacy mogą służyć na Ukrainie?

61. dzień inwazji Rosji na Ukrainę, to o dwa miesiące wojny za długo. Mimo że wojska ukraińskie walczą dzielnie i skutecznie odpierają ataki, giną niewinni ludzie i ci, którzy walczą w imię wolności. Prezydent Ukrainy Wołodomyr Zełenski zachęca chętnych obcokrajowców, by dołączyli do wojsk ukraińskich. Utworzenie międzynarodowego legionu ma zrzeszać tych, którzy gotowi są walczyć. Czy Polacy mogą służyć w wojnie na Ukrainie? W jaki sposób mogą dołączyć?

Chwilę po ataku wojsk rosyjskich, prezydent Ukrainy podjął decyzję o utworzeniu Międzynarodowego Legionu Obrony Terytorialnej. Legion jest miejscem dla tych cudzoziemców, którzy zdecydują się na udział w odparciu wojsk rosyjskich.

Kto może wstąpić do ukraińskiego wojska?

Zgodnie z przepisami obywatel Polski może przyjąć służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Byli żołnierze zawodowi potrzebują zgody ministra obrony narodowej.

Jeśli obywatel Polski jest jednocześnie obywatelem innego państwa, stale zamieszkuje na jego terytorium i chce służyć w siłach zbrojnych tego państwa, nie musi wnioskować o uzyskanie zgody na służbę.

Zgodnie z przepisami zgoda może być udzielona tylko i wyłącznie osobie, która „ma uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie posiada przydziału kryzysowego, przydziału mobilizacyjnego, pracowniczego przydziału mobilizacyjnego lub przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego, a właściwy wojskowy komendant uzupełnień nie prowadzi postępowania w sprawie nadania temu obywatelowi któregokolwiek z tych przydziałów”.

Kluczowe jest równocześnie, żeby służba ta „nie naruszała interesów RP, nie była zakazana przez prawo międzynarodowe, a równocześnie nie wpływała na zadania wykonywane przez polskie siły zbrojne”.

Zgodnie z ustawą, „zgody nie udziela się w razie ogłoszenia mobilizacji, w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu wojennego lub stanu wyjątkowego”.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Zgodę na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej można uzyskać wyłącznie w odpowiedzi na pisemny wniosek obywatela polskiego. Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?

  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
  • oświadczenie wnioskodawcy (na piśmie), że nie jest ujawniony w Krajowym Rejestrze Zadłużonych,
  • zaświadczenie właściwego naczelnika właściwego urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych,
  • poświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o braku zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego o niefigurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Obywatele Polski, którzy zamieszkują lub przebywają za granicą powyżej 3 miesięcy, składają wniosek wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego lub ambasady w kraju przebywania.

Ci, którzy zdecydowali się na służbę bez odpowiedniej zgody, narażają się na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Joanna Karp
press@pomocniludzie.pl